הוראות כלליות:

 1. זרעי מורשת (להלן: "האתר" או "החברה" או "זרעי מורשת") שהוקם במטרה לספק לכל אדם, גוף, חברה, ישות משפטית וכן לציבור הרחב את האפשרות לבצע רכישות זרעים ומוצרים נלווים באמצעות האינטרנט.
 2. השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, יותר למשתמשים מגיל 18 ומעלה ומותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים (להלן: "המשתמש") להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת .
 3. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין החברה ומפעיליה לבין המשתמש, המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
 4. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.

תנאי שימוש:

 1. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים ובחומרים הגרפיים, התמונות, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.
 2. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, פרטי אשראי, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך שהיא.
 3. צד ג' המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש את הסכמתם. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.
 4. כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא"ל, מבצעים וכו'. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והחברה מתחייבת לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים. לחברה שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

אחריות ושרות:

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישינ. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
  9.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  9.2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר באתר, במחירו, בתנאי התשלום, או בתמונת המוצר, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
  9.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
  9.4. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  9.5. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.
  9.6. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  9.7. על אף האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו את אספקת המוצרים ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יגרמו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, ו/או להפסיק את פעילות האתר. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  9.8. פרטי היצרן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
  9.9. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 2. זרעי מורשת תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה, בהתאם לזרעים / עציצים / חומרי גלם / מוצרים הקיימים בשוק ובשום אופן לא תהא אחראית לטיב המוצר לאחר אספקתו ללקוח.
 3. זרעי מורשת שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרים בהם יסופקו ללקוח מוצרים של ספקים חיצוניים כאמור, אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר, יישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח / המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של זרעי מורשת ומיד עם הוראתה לעשות כן.
 4. כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי זרעי מורשת (למעט תמונות אשר סופקו בהסכמה על ידי הספקים השונים של המוצרים הנלווים) והן לצרוך המחשה בלבד. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בהחלט יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר שיסופק בפועל. שינויים אילו נובעים רובם ככולם מהעובדה ש זרעים מגיעים באיכויות שונות, בתקופות שונות (קיץ-חורף) ומצולמים בתמונות המוצגות בתנאי סטודיו עם תאורה מקצועית.
 5. זרעי מורשת לא תישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש. השירותים והמוצרים בזרעי מורשת מוצעים למשתמש AS-IS וזה האחרון מסכים, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.
 6. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתה של זרעי מורשת ונגזרים ממחירי שוק המשתנים מעת לעת. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מחירי המוצרים משתנים מעת לעת בהתאם להיצע וביקוש קיימים בשוק והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל עת.
 7. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, החברה לא תהא אחראית לכך בשום צורה ואופן. החברה לא תישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 8. זרעי מורשת שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.
 9. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

ביטול עסקה:

 1. מאחר ומרבית מוצרינו הם חומרים "חיים" ואינם ניתנים לשימוש חוזר לאחר שמעובדים, לקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה כל עוד המוצר שבחר לא "עובד" על מנת לקבל תשובה באשר להיתכנות הביטול, אנו ממליצים ליצור קשר טלפוני עם צוות החברה. במידה והמוצר נשוא העסקה, הוכן כאמור ו/או יצא לשילוח, ביטול העסקה נתון בלעדית לחברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה בשילוח ללקוח, יגבה מחירה המלא, לרבות עלות השילוח וללא מתן החזר כספי כלשהו.

משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך כאמור למוקד המאויש טלפונית בטלפון מס' 1-052-8678203 ובמקביל יפנה בדוא"ל האתר.

הגנת הפרטיות:

 1. בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למלא טופס הצטרפות, לרבות למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה. אין חובת מסירת פרטים, למעט אילו הנחוצים לביצוע ואספקת ההזמנה.
 2. כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמשים ל זרעי מורשת ישמרו במאגר הלקוחות של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות החוק.
 3. ל זרעי מורשת שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.
 4. זרעי מורשת רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג', בכפוף לאישור הלקוח.
 5. במקרים בהם משתמש יבצע הזמנה של מוצר זה או אחר לצד ג' ויבקש כי פרטיו לא ימסרו למקבל ההזמנה (צד ג'), תכבד זרעי מורשת את בקשת המשתמש ככל הניתן, למעט במקרים בהם תמצא לנכון לא לעשות כן משיקולים שונים (הנחיה מפורשת של רשויות החוק וכו').

זכויות יוצרים:

 1. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו"ל. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, החומרים הגרפיים באתר וזכויות הבעלות שייכים לזרעי מורשת. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע או בקניין הרוחני באשר הוא וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש בעסקה אותה הוא מבצע בלבד.
 2. חלקים מהמידע המוצג באתר, הינו נגזרת של הסכמים בין זרעי מורשת לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכם לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש (צילומים של מוצרים שונים כיין, שוקולד, בלונים וכו'). אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
 3. סכום ההזמנה המינימלי שיתקבל באתר הינו 50 ₪, לא כולל עלות השילוח – אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה.

הבהרה באשר לסוג המוצר:

הגנה על הפרטיות:

 1. החברה מבצעת משלוחים לכל הארץ, ככל שהדבר מתאפשר לוגיסטית ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. מחירי המשלוחים מחולקים לשלוש רמות, משלוח מקומי, משלוח רחוק ומשלוח חריג. תעריפי המשלוחים ליעדים השונים מופיעים באתר, נקבעו על ידי החברה וניתנים לשינוי/עדכון, מעת לעת.
 3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או רפואית, החברה תהא רשאית לסרב לבצע את המשלוח או לקחת את ההזמנה. אם תבחר החברה לקבל את ההזמנה, היא תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 4. זרעי מורשת לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמה או מטעמה.
 5. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה זרעי מורשת האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב, במקרים אילו, ישלח מסרון למספר הנייד של מקבל המשלוח.

החזרת מוצר שסופק:

 1. במקרים בהם משתמש יקבל מוצר שאינו תואם את ציפיותיו, בין אם עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, באפשרות המשתמש להחזיר את המוצר עצמאית לסניף הראשי של החברה, באותו היום בו קיבל את המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, זאת כתנאי לקבלת החזר או פיצוי כלשהו מזרעי מורשת. בכל מקרה בו משתמש קיבל לידיו את המוצר המוזמן, ההחלטה האם לפצות או לזכות משתמש הינה בלעדית של זרעי מורשת.
 2. ל זרעי מורשת שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.

אבטחת האתר:

 1. זרעי מורשת מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי ע"ב טכנולוגית SSL.
 2. על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלה רק ע"י ממשק מתאים של חברת invoice4u בע"מ.
 3. האתר נבנה בהתבסס על תקן PCI המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים נוקשים ומחמירים. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר והחברה רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תהיה אחראית בשום צורה שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו שגויים.
 4. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.
 5. לחברה שמורה האפשרות לשלוח למשתמשים דוא"ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה, ככל שתמצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.
 6. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי. עם אימות פרטי האשראי, רשאית זרעי מורשת לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 7. במקרים בהם משתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש.
 8. זרעי מורשת לא תישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, סגירת כבישים, תאונות וכו'.

חסימת משתמש:

 1. זרעי מורשת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

פנייה לבוררות:

 1. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
 2. המשתמש מסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.
 3. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מידית.
 4. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.